Close
Close modal
Close

Kako da prenesem vlasništvo Vip broja?

Vip je omogućio svojim korisnicima da vrše prenos vlasništva Vip brojeva


Check mark sa fizičkog na pravno lice,
Check mark sa pravnog na drugo pravno lice,
Check mark sa pravnog na fizičko lice.

 

 

Prenos vlasništva sa fizičkog na pravno lice


Check mark Potrebno je da fizičko lice sa koga se prenosi broj i ovlašćeni predstavnik pravnog lica zajedno posete jedno od naših Vip prodajnih mesta ili kontaktiraju dodeljenog predstavnika prodaje Vipa.
Check mark Prilikom posete Vip prodajnom mestu, potrebno da ponesete važeću ličnu kartu na uvid radi identifikacije i pečat firme, ukoliko ga firma koristi.
Check mark Naše kolege će vam pružiti sve potrebne informacije u vezi sa prenosom broja i potpisivanje novog ugovora.

 

 

Prenos vlasništva sa pravnog na drugo pravno lice

 

Ukoliko je firma, na koju želite da prenesete vlasništvo, Vip korisnik, potrebno je da ovlašćeno lice prilikom posete Vip prodajnom mestu ponese:


Check mark važeću ličnu kartu na uvid
Check mark ovlašćenje na memorandumu firme, potpisano i pečatirano - ovaj dokument nije potreban u slučaju da na prodajno mesto dolazi direktora odnosno potpisnika ugovora i
Check mark pečat, ukoliko koristite u poslovanju.

 

Ako firma, na koju se vrši prenos vlasništva, nije Vip korisnik, potrebno je da to pravno lice prvo sklopi ugovor sa Vipom. Nakon sklapanja ugovora, može se krenuti u proces prenosa vlasništva sa pravnog na drugo pravno lice.

 

 

Prenos sa pravnog na fizičko lice


Potrebno je da fizičko lice na koje se prenosi broj i ovlašćeni predstavnik pravnog lica zajedno posete jedno od naših Vip prodajnih mesta ili kontaktiraju dodeljenog predstavnika prodaje Vipa.

 

Prilikom posete Vip prodajnom mestu, potrebno da ponesete važeću ličnu kartu na uvid.

 

Naše kolege će dati sve potrebne informacije u vezi sa prenosom broja i potpisivanjem novog ugovora.

 

Neophodno je da se izmire sve preostale ugovorne obaveze pravnog lica za broj koji se prenosi na fizičko lice kako bi se prenos vlasništva na fizičko lice mogao izvršiti. Tek nakon izmirenja mesečnih pretplata i preostalih rata za telefon, podnosi se zahtev za prenos vlasništva.

 

 

Zahtev za otkup ugovorne obaveza zbog prenosa na fizičko lice na memorandumu sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica u PDF formatu, možete poslati:

Check mark na e-mail adresu poslovni.korisnici@vipmobile.rs
Check mark dodeljenom predstavniku prodaje Vipa ili
Check mark na Vip prodajnom mestu.

 

Nakon obrade zahteva, bićete informisani o daljim koracima.