Vip ekomotivacija

 

Vip konstantno ulaže napore da smanji svoj uticaj na životnu sredinu i preduzima brojne mere u cilju uštede energije i smanjenja otpada i korišćenih resursa. Kako bi svoj sistem upravljanja životnom sredinom podigao na još viši nivo, Vip je u toku 2015. godine prošao kroz proces sertifikacije za standard ISO 14001 čime je potvrdio svoju posvećenost održivom upravljanju. Kroz svoj dugoročni program Vip Ekomotivacija i brojne aktivnosti unutar kompanije ali i van nje, Vip doprinosi razvoju svesti o značaju očuvanja okoline kako svojih zaposlenih tako i šire javnosti.

 

ISO 14001

U želji da podigne sistem upravljanja životnom sredinom na viši nivo, Vip je u svoje poslovanje uveo standard ISO 14001. Ispunjenje zahteva standarda ISO 14001:2015 se odnosi na celokupno poslovanje Vip mobile d.o.o: Projektovanje, izgradnja, održavanje i upravljanje elektronskim komunikacionim mrežama i pružanje i prodaja telekomunikacionih proizvoda i usluga. Uz kontinuirano praćenje i poštovanje zahteva standarda, Vip kontroliše svoj uticaj na životnu sredinu, smanjuje rizike svoga poslovanja i negativne uticaje na okolinu.
Politika zaštite životne sredine u Vipu.

 

Otpad i reciklaža

Odgovorno upravljanje otpadom nije samo zakonska obaveza već i želja i potreba da se prirodni resursi koriste na održiv način i da se omogući ponovna upotreba materijala kada god je to moguće.
Zaposleni u Vipu razvrstavaju otpad koji nastaje u svakodnevnim aktivnostima i odlažu ga u specijalne za to predviđene kante.
Kao telekomunikaciona kompanija Vip mobile koristi opremu koja nakon upotrebe postaje elektronski i električni otpad. Ovakav otpad zbog materija koje sadrži, predstavlja opasan otpad koji je potrebno zbrinuti na odgovarajući način. Električni uređaji i baterije se zato posebno odvajaju i upućuju na dalji tretman reciklažnom centru.

 
 
 

Hibridna bazna stanica

Vip je na lokaciji Rajčevo brdo kod Begaljice, postavio hibridnu baznu stanicu koja se napaja pomoću sistema vetrogeneratora i solarnih panela. Ova bazna stanica signalom pokriva kompletno područje na potezu Vrčin-Mali Požarevac. Korišćenjem alternativnih, obnovljivih izvora energije kao što su energija sunca i vetra, proizvodi se električna energija neophodna za rad svakog predajnika mobilne telefonije bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

 
 

Projekti

 
 

Eko škole

Vip je podržao međunarodni projekat "Eko škole" kako bi svoju misiju zaštite životne sredine kroz program "Vip Ekomotivacija" preneo na najmlađe. Deca iz više od 40 škola širom Srbije učestvovala su u brojnim aktivnostima, uključujući eko kviz i radionice, reciklažu, obeležavanje značajnih ekoloških datuma, pravljenje eko bašte. Učešćem u aktivnostima u okviru programa Ekomotivacija, škole su sakupljale poene i borile se za titulu najzelenije škole - Ekomotivatora.

 

Vip Ekoreporteri

Vip je podržao i međunarodni program „Mladi eko-reporteri“ sa ciljem da se deca i mladi podstaknu na odgovorno ponašanje prema životnoj sredini istovremeno ih pozivajući da sami prepoznaju probleme u svojoj okolini predstave ih kroz fotografiju, esej ili video rad i predlože potencijalna rešenja.

 
 
 

Green Fest

Tokom 2012. i 2013. godine Vip je podržao Festival zelene kulture „Green fest“. Festival obuhvata nekoliko segmenata namenjenih različitoj publici. U prepodnevnim časovima organizuju se radionice za decu, popodne predavanja za studente, a u večernjim satima filmovi na temu ekologije i zaštite životne sredine. Tokom festivala organizovano je sakupljanje starih telefona, mini izložba instalacija urađenih od telefona, kutak za decu sa zen baštom i biciklom koji puni bateriju mobilnih telefona i druge.

 

Volonterske akcije zaposlenih

Zaposleni u Vipu učestvovali su u brojnim volonterskim akcijama. Radili su na uređenju zelenih površina, sađenju biljaka, aktivnostima reciklaže, učestvovali u akcijama „Dan bez automobila“, „Sat za našu planetu“ i mnogim drugim.