Naša poslovna praksa

 

Kao član A1 Telekom Austrija Grupe, Vip mobile ispunjava najviše standarde korporativnog upravljanja, koji su preduslov za kvalitetne i dugoročne odnose sa korisnicima, partnerima i nadležnim državnim institucijama. A1 Telekom Austria, čije se deonice kotiraju na Bečkoj berzi, posluje u skladu sa austrijskim zakonima o trgovini hartijama od vrednosti, kao i u skladu sa propisima berze.


Vip mobile posluje u skladu sa svim važećim zakonima i propisima Republike Srbije, kao i principima poslovne etike i posvećen je puno j transparentnosti u izveštavanju o poslovanju.


Pratimo sjajne primere najboljih poslovnih praksi unutar A1 Telekom Austrija Grupe i redovno učestvujemo u aktivnostima organizovanim od strane Američke privredne komore i Saveta stranih investitora u Srbiji, sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja u zemlji.

Kodeks poslovnog ponašanja

 

Okruženje

 

Kao kompanija koja pruža usluge mobilne telefonije, Vip mobile ne spada u kategoriju velikih zagađivača, ali nastojimo da, što je više moguće, umanjimo uticaj našeg poslovanja na životnu sredinu. Vip se sistematski fokusira na smanjenje potrošnje energije, pravilno rukovanje materijalima i otpadom i pitanja bezbednosti ICT opreme.


U potpunosti smo svesni da su građani često zabrinuti u pogledu uticaja baznih stanica i mobilnih telefona na njihovo zdravlje i životnu sredinu. Zbog toga konstantno informišemo i edukujemo ljude da naša GSM oprema i uređaji imaju sve neophodne domaće i međunarodne sertifikate kvaliteta.


Emisija elektromagnetnih talasa baznih stanica je u skladu sa ograničenjima koja propisuju domaći i međunarodni standardi i naši stručnjaci redovno prate radove, istraživanja i mišljenja stručnjaka iz uglednih nezavisnih domaćih i međunarodnih institucija. Takođe, sva dosadašnja međunarodna i lokalna naučna istraživanja pokazala su da elektromagnetna polja koja proizvode bazne stanice ne predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje i životnu sredinu, ako rade u propisanim granicama. Ovo je takođe potvrđeno izvodima iz stručnih radova stranih i domaćih naučnih institucija koje proučavaju uticaj baznih stanica i mobilnih telefona na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

 

Naši zaposleni

 

Vipov odnos prema zaposlenima temelji se na principima jednakih mogućnosti i poštovanja različitosti, a ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenih je jedna od naših strateških odrednica. U skladu sa tim, osmišljavamo i realizujemo različite programe edukacije i treninge, a za zaposlene izrađujemo lični razvojni plan u cilju podsticanja njihovog daljeg ličnog i profesionalnog razvoja unutar kompanije.


Vip neguje i podržava otvorenu razmenu informacija i komunikaciju na svim nivoima, u želji da stvori radno okruženje u kome su predlozi i sugestije dobrodošli. Zaposleni su pravovremeno informisani o svim temama vezanim za kompaniju i njihov posao, čime se ujedno jača osećaj pripadnosti i vrednost timskog rada, kao jedne od Vipovih osnovnih vrednosti.


Vip želi da stvori radnu sredinu koja podstiče znanje, učinak i motivaciju kao presudne aspekte za razvoj ljudskih resursa koji se fokusiraju na potrebe tržišta.

 

Politika postupanja po reklamacijama korisnika

 

Orijentisanost ka zadovoljstvu korisnika i potrebama digitalnog doba koji doprinose poboljšanju kvaliteta života pojedinca i zajednice putem primene savremenih tehnologija i kreiranja novih usluga, predstavljaju polaznu tačku poslovanja Vip mobile-a.


Odgovornost i briga o korisnicima se ostvaruje putem Politike postupanja po reklamacijama korisnika čiji je osnovni cilj smanjenje broja reklamacija i s tim u vezi efikasna i kvalitetna komunikacija sa svakim korisnikom pojedinačno u pravcu izgradnje poverenja i zadovoljenja njegovih potreba.


Kompletan dokument „Politike postupanja po reklamacijama korisnika“ možete da pronađete na sledećem linku.

 

Naši korisnici

 

Vipov cilj je da bude kompanija koja je u oblasti telekomunikacija najviše orijentisana ka korisniku. Za nas je svaki korisnik VIP, jer je naše poslovanje zasnovano na njihovom zadovoljstvu i poverenju. Zbog toga konstantno ulažemo u našu mrežu, promovišemo atraktivne ponude i omogućavamo inovativne usluge. Vip zasniva svoje proizvode na istraživanjima potreba kupaca i postavlja nove standarde i u ponudi i u kvalitetu.