ENSR
Otvori / zatvori social ikone
Morate prihvatiti uslove da biste se registrovali

Uslovi registracije na vipmobile.rs

Preduslov za korišćenje dodatnih servisa odnosno aplikacija dostupnih preko vipmobile.rs, je registracija Pretplatnika. Tokom procesa registracije, identifikacija Pretplatnika se vrši preko Pretplatničkog broja telefona.

Pretplatnik je dužan pružiti Vip-u tačne i kompletne informacije/podatke kada se to zahteva od Pretplatnika, u svrhe korišćenja aplikacija ili u svrhe ažuriranja podataka. Pritiskom na dugme 'prihvatam' Pretplanik je saglasan sa svim odredbama Uslova registracije i prihvata ih u potpunosti.

Registracijom na vipmobile.rs Pretplatnik odabira korisničko ime i šifru. Korisničko ime mora biti jedinstveno u sistemu, da bi bilo prihvaćeno za registraciju. Preporučuje se da šifra sadrži kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i da ne bude kraća od 8 karaktera. Vip mobile zadržava pravo promene parametara za način formulisanja šife i korisničkog imena.

Pretplatnik je saglasan da Vip mobile može koristiti i obrađivati Pretplatnikove podatake koji se zahtevaju u procesu registracije, u svrhe pružanja usluga odabranih od strane Pretplatnika odnosno korišćenja aplikacija od strane Pretplatnika. Ovu saglasnost Pretplatnik može povući u svako vreme. Za pružanje nekih usluga, Pretplatnik mora prethodno zaključiti poseban ugovor sa Vip mobile o pružanju usluga. Takve usluge, Vip mobile ima pravo dodatno naplatiti.

Pretplatnik je obavezan da vodi računa o svom korisničkom imenu i lozinki preko kojih se inicijalizuje pristup apliakcijama. U slučaju da treća lica neovlašćeno koriste korisničko ime i lozinku Pretplatnika preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama, Vip mobile neće snositi odgovornost. Ukoliko Pretplatnik posumnja u neautorizovano korišćenje korisničkog imena ili lozinke, Pretplatnik je odgovoran za korišćenje njegovog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok ne obavesti Vip mobile o sumnji o neautorizovanom korišćenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Da bi mogućnost zloupotrebe Pretplatnikovih podataka bila umanjena, preporučuje se:

- prilikom registacije ne ostavljati netačne podatke ili informacije
- čuvati identifikacione podatke, korisničko ime i lozinku kao tajne i ne omogućavati trećim licima njihovo neautorizovano korišćenje ili pristup
- obavestiti Vip mobile čim se posumnja na neovlašćenu upotrebu ili zloupotrebu korisničkog imena ili lozinke.

Ukoliko se Pretplatnik ne pridržava svih gore navedenih uputstava ili drugih mera zaštite, Vip mobile neće biti odgovoran za štetu koju je Pretplatnik pretprpeo ili za zahteve koje prema Pretplatniku ističu treća lica, a naročito za štete uzrokovane nepravilnom upotrebom Pretplatnikovih podataka od strane Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik prihvata da je korišćenje sajta vipmobile.rs na odgovornost i rizik Pretplatnika. Internet je internacionalna računarska mreža koju Vip direktno ne kontroliše. Vip mobile ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje pretrpi prilikom korišćenja servisa ili applikacija niti će biti odgovoran za zahteve koje ističu treća lica. Preplatnik je dužan da koristi sajt vipmobile.rs u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Pretplatnik ne sme koristiti vipmobile.rs na način koji prouzrokuje štetu ili ugrožava interese ili sigurnost Vip-a ili trećih lica na bilo koji način. Usluge dostupne preko sajta vipmobile.rs su namenjene isključivo za privatne i ne komercijalne svrhe i ne smeju da se zloupotrebljavaju od strane Pretplatnika. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na vipmobile.rs ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vip mobile. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na vipmobile.rs mogu da se koriste samo za individualne potrebe Pretplatnika, a uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih lica. Ukoliko Pretplatnik postupa suprotno ovim odredbama, Vip zadržava pravo da Pretplatniku ukine dostupnost usluge. Pretplatnik se saglašava i garantuje da materijali koje prenosi preko vipmobile.rs ne krše relevantne zakonske propise, a naročito prava intelektualne svojine, privatnost trećih lica, krivične propise, zakon o telekomunikacijama, zakon o zaštiti ličnih podataka i sve druge relevantne zakonske propise Republike Srbije kao i da ne sadrže pornografske ili druge sadržaje koje treća lica mogu smatrati uvredljivima, nepristojnima ili neprimerenima. U slučaju da Pretplatnik postupa suprotno ovoj odredbi ili na bilo koji način suprotno važećim, zakonskim propisima, Vip se neće smatrati odgovornim, već će odgovornost biti isključivo Pretplatnikova, a Vip će imati pravo nadoknade štete od Pretplatnika u iznosu koji zahteva Vip bez mogućnosti žalbe Pretplatnika.

Usluge dostupne preko sajta vipmobile. rs ne smeju da se koriste za:

- skupljanje e mail adresa ili drugih kontakt informacija ili u druge nedozvoljene svrhe - za slanje poruka
- za pravljenje smetnji u radu web site-a
- korišćenje automatizovanih skripti za prikupljanje informacija sa web site-a
- za pružanje lažnih ili netačnih informacija i identitifikacionih podataka
- za neprimerene i uvredljive sadržaje, uvrede trećih lica ili na način na koji se na bilo koji način Vip mobileili trećim licima nanosi šteta ili se Vip mobile ili treća lica na bilo koji način ugrožavaju
- zloupotrebe na sistemima, podacima, uslugama Vip mobile ili trećih lica
- kreiranje sadržaja koji nisu u skladu sa zakonskim i drugim propisima ili štetnih sadržaja

Gore određene sadržaje kojima se zloupotrebljavaju prava Pretplatnika ili se narušavaju ili ugrožavaju prava Vip mobile ili trećih lica Vip je ovlašćen ukloniti ili onemogućiti njihovu dalju distribuciju ili vidljivost, bez prethodnog obaveštenja Pretplatnika i bez Pretplatnikovog odobrenja.

Dostupnost nekih usluga preko vipmobile.rs, može biti omogućavana od strane trećih lica-pružaoca usluga. Ove usluge Pretplatnik može koristiti samo ukoliko plati naknadu za korišćenje tih usluga takvim trećim licima. U navedenom slučaju Vip mobile nije odgovoran za sadržaj i izgled aplikacija kao ni za dostupnost ili kvalitet usluga koje treća lica kao pružaoci usluga omogućuju Pretplatniku.

Pretplatnik prihvata da usluge na sajtu vipmobile.rs neće možda biti dostupne u svako vreme, a iz razloga održavanja sistema ili drugih uslova saobraćaja. Vip mobile ima pravo da s vremena na vreme vrši održavanje sistema u koje vreme usluge možda neće biti dostupne. Vip mobile se neće smatrati odgoronim za privremenu nedostupnost usluge ili gubitak sačuvanih podatka usled radova održavanja ili iznenadnih i nepredvidjenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika kao ni za prekide usluge razlozima koji su izvan domašaja Vip mobile.

Vip mobile nije odgovoran za sadžaje Pretplatnika. Vip mobile nije dužan čuvati ili skladištiti Pretplatnikove podatke na neodređeno vreme. U slučaju neaktivnosti Pretplatnika (ne korišćenja servisa odnosno aplikacija) u periodu dužem od 6 meseci, Vip ima pravo da obriše identifikacione podatke Pretplatnika.

Vip mobile se neće smatrati odgovornim za izgubljenu dobit, izgubljene podatke, indirektne ili posledične štete ili štete koje nastaju iz zahteva Pretplatnika ili trećih lica.

Pretplatnik neće smatarti odgovornim Vip mobile za bilo kakve greške u radu aplikacija, brisanje podataka, defekte u pružanju usluge ili kašnjenju u prenosu podataka. Pretplatnik neće smatarti odgovornim Vip mobile za kompletnost, tačnost ili ažuriranost podataka čiji se uvid omogućuje Pretplatniku preko vipmobile.rs.

Vip mobile se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje vipmobile.rs (ii) za bilo koje radnje Pretplatnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja vipmobile.rs, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja vipmobile.rs. Vip mobile zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom izmeni cene korišćenja usluga na vipmobile.rs, s tim što je dužan da obavesti Pretpaltnika o izmenjenim uslovima korišćenja ovih usluga postavljanjem odgovarajuće informacije na web stranicama. Vip mobile ima pravo da ukine dostupnost usluga odnosno pristupe aplikacijama u svako vreme u kojem slučaju će svi podaci Pretplatnika biti obrisani. Pretplatnik se slaže da Vip mobile nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korišćenja usluga odnosno aplikacija iz bilo kog razloga.

Vip mobile zadržava pravo da u bilo koje vreme vrši izmene ovih Uslova registracije ili sadržaja dostupnih na vipmobile.rs bez posebnog obaveštavanja Pretplatnika. Objavljivanjem izmenjenih Uslova registracije, novi Uslovi registracije obavezuju Pretplatnika. Smatraće se da je Pretplatnik saglasan sa novim Uslovima regsitracije ili drugim izmenama ukoliko Pretplatnik nastavi da koristi usluge odnosno aplikacije dostupne preko vipmobile.rs. Ukoliko se Pretplatnik ne slaže sa unetim izmenama ili ne želi više da koristi aplikacije dopsutpne preko vipmobile.rs, potrebno je da o tome obavesti Vip mobile.

Ovi Uslovi korišćenja, kao i svi odnosi koji iz njih proizlaze, su u nadležnosti prava Republike Srbije.